Regelwijzigingen 2019

Vanaf 2019 gelden wereldwijd nieuwe golfregels. Het is de meest ingrijpende herziening van de regels sinds meer dan 30 jaar. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor u samengevat.

 

Please note that copying text and images from this website is not permitted. However, you may provide a link to this website or use our rules poster as a PDF (see the bottom of the page).

 

Zoektijd (Regel 18)

Voorheen mocht vijf minuten naar een bal worden gezocht.

Nu bedraagt de maximale zoektijd nog maar drie minuten.

Goed om te weten: De meeste ballen werden voorheen binnen drie minuten gevonden. Deze regelwijziging zal dus geen negatieve invloed hebben op de scores.

Zie 'Golfregels kort uitgelegd', pagina 12.

Bal bewogen tijdens het zoeken (Regel 7)

Voorheen kreeg de speler doorgaans een strafslag als hij zijn bal tijdens het zoeken bewoog.

Nu volgt geen straf meer als dit per ongeluk gebeurt.

Goed om te weten: Bij het zoeken in hoog gras kunt u dus zonder gevolgen uw voeten en uw clubs gebruiken. De bal moet worden teruggeplaatst.

Zie 'Golfregels kort uitgelegd', pagina 12.

Bal identificeren (Regel 7)

Voorheen moest de speler vóór het opnemen en identificeren van de bal een medespeler informeren en hem in de gelegenheid te stellen de handeling te volgen.

Nu hoeft u dit niet meer aan een medespeler te melden.

Goed om te weten: Om misverstanden te voorkomen, is het nog steeds raadzaam om uw medespelers te informeren voordat u de bal oppakt.

Zie 'Golfregels kort uitgelegd', pagina 12.

Provisionele bal (Regel 18)

Voorheen mocht een provisionele bal alleen worden gespeeld voordat men naar voren liep* om de eerste bal te zoeken (*45 meter naar voren lopen was toegestaan).

Nu mag u een provisionele bal ook spelen nadat u een bepaalde tijd naar de eerste bal heeft gezocht.

Goed om te weten: Aangezien de zoektijd is teruggebracht tot drie minuten, is deze regel nauwelijks nog relevant.

Zie 'Golfregels kort uitgelegd', pagina 34.

Clublengte (Definitie)

Voorheen mocht de speler voor het afmeten van een clublengte elke willekeurige club in zijn golftas gebruiken.

Nu wordt een clublengte gedefinieerd als de langste club in uw tas, met uitzondering van de putter.

Goed om te weten: Het afmeten met extra lange, zogenaamde bezemsteelputters is dus niet langer toegestaan.

Zie 'Golfregels kort uitgelegd', pagina 6.

Droppen (Regel 14)

Voorheen moest op schouderhoogte worden gedropt.

Nu moet u vanaf kniehoogte droppen.

Goed om te weten: Als u de bal uit gewoonte vanaf schouderhoogte dropt, is dat geen probleem. Pak gewoon de bal op en drop opnieuw, zonder straf.

Zie 'Golfregels kort uitgelegd', pagina 6.

Ingebedde bal (Regel 16)

Voorheen kreeg de speler alleen een vrije drop als de bal was ingebed in een kort gemaaid deel van de baan.

Nu mag u bij alle ingebedde ballen in het 'algemene gebied', dus ook in de semi-rough en rough, de bal zonder straf droppen.

Goed om te weten: Ingebedde ballen in een bunker of hindernis moeten altijd worden gespeeld zoals ze liggen.

Zie 'Golfregels kort uitgelegd', pagina 15.

Gaten van dieren (Regel 16)

Voorheen had de speler bij gaten van dieren alleen recht op ontwijken als deze gemaakt waren door gravende dieren, reptielen of vogels.

Nu wordt geen rekening meer gehouden met de diersoort en mag u bij gaten en graafsporen van alle dieren (behalve insecten en wormen) de bal zonder straf droppen.

Goed om te weten: Gaten van dieren zijn gaten die zijn gegraven, inclusief graafsporen (pootafdrukken, bijvoorbeeld in de bunker, tellen niet).

Zie 'Golfregels kort uitgelegd', pagina 16.

Verkeerde green (Regel 13)

Voorheen mocht de speler zijn bal niet vanaf de verkeerde green spelen, maar mocht hij wel op de verkeerde green gaan staan om zijn bal te spelen.

Nu moet u de bal ook zonder straf droppen als u op de verkeerde green zou moeten gaan staan.

Goed om te weten: Daarmee is de plaats voor het droppen van de bal in de regel iets verder verwijderd van de verkeerde green.

Zie 'Golfregels kort uitgelegd', pagina 12.

Bal raakt speler of uitrusting (Regel 11)

Voorheen kreeg de speler een strafslag als hij zichzelf of zijn eigen uitrusting raakte.

Nu krijgt u geen strafslag meer als dit per ongeluk gebeurt.

Goed om te weten: Het is niet geoorloofd om de uitrusting of een voet als balstopper te gebruiken.

Zie 'Golfregels kort uitgelegd', pagina 18.

Dubbelslag (Regel 10)

Voorheen kreeg de speler een strafslag als de club bij een slag bleef hangen en de bal meer dan een keer raakte.

Nu krijgt u geen straf meer als dit per ongeluk gebeurt.

Goed om te weten: Een dubbelslag telt dus maar als één slag.

Zie 'Golfregels kort uitgelegd', pagina 21.

Aanraken van zand in de bunker (Regel 12)

Voorheen mocht men het zand in de bunker voor de slag op een enkele uitzondering na niet aanraken met de club.

Nu mag u het zand in principe wel terloops aanraken. Echter is het net als voorheen niet toegestaan de toestand van het zand voor de slag te testen, de speellijn aan te harken, de club achter de bal te grounden of het zand aan te raken bij het maken van een oefenswing.

Goed om te weten: In bunkers hoeft u dus minder voorzichtig te zijn, vooral als u zich niet in de directe nabijheid van de bal bevindt.

Zie 'Golfregels kort uitgelegd', pagina 22.

Losse natuurlijke voorwerpen (Regel 15)

Voorheen was het aanraken van losse natuurlijke voorwerpen in bunkers en waterhindernissen niet toegestaan.

Nu mag u losse natuurlijke voorwerpen overal zonder straf verwijderen, dus ook in bunkers en hindernissen (nieuwe naam voor waterhindernissen, in België: strafgebieden).

Goed om te weten: Bij het verwijderen van losse natuurlijke voorwerpen mag de bal nog steeds niet bewegen.

Zie 'Golfregels kort uitgelegd', pagina 23 & 31.

Onspeelbare bal in de bunker (Regel 19)

Voorheen had de speler drie mogelijkheden om te droppen, elk met een strafslag.

Nu is er een vierde mogelijkheid. U kunt direct achter de bunker droppen. Deze variant kost u echter niet één, maar twee strafslagen.

Goed om te weten: Hiermee kunt u bunkerslagen volledig omzeilen, maar de vraag is of dat scheelt in het totale aantal slagen.

Zie 'Golfregels kort uitgelegd', pagina 25.

Hindernissen (Definitie)

Voorheen mochten waterhindernissen alleen als zodanig worden gemarkeerd als er daadwerkelijk water in stond.

Nu worden waterhindernissen gewoon hindernissen (in België: strafgebieden) genoemd en hoeft er niet meer per se water in te staan.

Goed om te weten: Dit houdt in dat het de golfclub vrijstaat om ook andere delen van de baan als hindernis te markeren, zodat de bal terzijde van de hindernis kan worden gedropt en daarmee de voortgang van het spel wordt bevorderd.

Zie 'Golfregels kort uitgelegd', pagina 27.

Opties voor het droppen bij rode hindernissen (Regel 17)

Voorheen kon de bal bij een laterale waterhindernis worden gedropt aan de overzijde van het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis kruiste.

Nu worden laterale waterhindernissen rode hindernissen genoemd en is het niet meer mogelijk om de bal aan de overzijde te droppen.

Goed om te weten: Deze optie werd voorheen nauwelijks gebruikt en zorgde alleen maar voor verwarring. (De optie kan echter nog steeds worden toegestaan door een plaatselijke regel.)

Zie 'Golfregels kort uitgelegd', pagina 29.

Aanraken van grond en water in hindernissen (Regel 17)

Voorheen mocht men de bodem en het water voor de slag niet aanraken.

Nu mag u de club op de grond of in het water grounden als u de bal uit een hindernis speelt.

Goed om te weten: Let op dat in sommige gebieden alligators een reëel gevaar vormen.

Zie 'Golfregels kort uitgelegd', pagina 30.

Bal beweegt op de green na markeren en terugplaatsen (Regel 13)

Voorheen moest de bal van de nieuwe plaats worden gespeeld als deze zich na het markeren en terugplaatsen vanzelf of door de wind bewoog.

Nu moet u de bal weer terugleggen.

Goed om te weten: De meeste spelers plaatsten de bal reflexmatig al terug, ook al was dit niet geoorloofd. De nieuwe regel is dus in overeenstemming met het natuurlijke instinct.

Zie 'Golfregels kort uitgelegd', pagina 38.

Bal op de green per ongeluk bewogen door de speler (Regel 13)

Voorheen leidde het per ongeluk bewegen van de bal op de green alleen in uitzonderingsgevallen niet tot een strafslag.

Nu volgt in alle gevallen geen straf meer als u de bal op de green per ongeluk beweegt.

Goed om te weten: Als u bijvoorbeeld uw club laat vallen of een oefenswing te dicht bij de bal maakt en de bal daardoor beweegt, mag u de bal zonder straf terugplaatsen.

Zie 'Golfregels kort uitgelegd', pagina 39.

Beschadigingen van de green repareren (Regel 13)

Voorheen mochten op de puttinglijn geen verbeteringen van de green worden uitgevoerd, enkele uitzonderingen zoals pitchmarks en oude holeplugs daargelaten.

Nu mag u vrijwel alle beschadigingen van de green repareren, waaronder spikemarks.

Goed om te weten: Dit is echter geen vrijbrief om de hele puttinglijn glad te strijken, omdat natuurlijke onregelmatigheden deel uitmaken van het spel.

Zie 'Golfregels kort uitgelegd', pagina 40.

Geen club neerleggen bij het oplijnen (Regel 10)

Voorheen was het toegestaan om bijvoorbeeld de putter op de green leggen als hulpmiddel bij het oplijnen.

Nu mag u geen club meer op de grond leggen als hulpmiddel bij het oplijnen.

Goed om te weten: Hetzelfde geldt ook voor andere objecten die u bij het oplijnen zouden kunnen helpen.

Zie 'Golfregels kort uitgelegd', pagina 39.

Geen hulp van de caddie bij het oplijnen (Regel 10)

Voorheen mocht de caddie de speler helpen, bijvoorbeeld bij het oplijnen voor het putten.

Nu mag de caddie niet meer achter de speler gaan staan om hem aanwijzingen te geven bij het oplijnen.

Goed om te weten: Deze regelwijziging betreft vooral de professionele spelers en is voor de clubgolfer nauwelijks van belang.

Zie 'Golfregels kort uitgelegd', pagina 39.

Raken van de vlaggenstok (Regel 13)

Voorheen moest de vlag worden bewaakt of verwijderd, aangezien de bal de vlag niet mocht raken bij het putten.

Nu mag de vlaggenstok zonder straf worden geraakt. Dat betekent dat de vlag altijd in de hole kan blijven staan.

Goed om te weten: Statistisch gezien is het beter de vlag in de hole te laten staan, omdat dit van voordeel kan zijn bij het putten.

Zie 'Golfregels kort uitgelegd', pagina 42.

Bal ingeklemd tussen hole en vlaggenstok (Regel 13)

Voorheen moest de vlag in dit geval worden verwijderd, zodat de bal in de hole kon vallen.

Nu is de bal uitgeholed indien een deel van de bal zich onder de rand van de hole bevindt.

Goed om te weten: Een ingeklemde bal tussen hole en vlaggenstok is op die manier nagenoeg altijd uitgeholed. (Opmerking: deze regel is alleen van toepassing als de bal tot stilstand is gekomen. Een bal die de hole lipt, wordt niet geacht te zijn uitgeholed.)

Zie 'Golfregels kort uitgelegd', pagina 43.

Afstandsmeters (Regel 4)

Voorheen waren afstandsmeters alleen toegestaan als ze door een plaatselijke regel uitdrukkelijk werden toegelaten.

Nu mogen afstandsmeters altijd worden gebruikt, tenzij dit wordt verboden door een plaatselijke regel.

Goed om te weten: In de praktijk verandert er door deze regel nauwelijks iets, omdat bijna alle golfclubs al afstandsmeters toestaan via een plaatselijke regel.

Geen zin om alles uit het hoofd te leren?

Geen probleem. Met 'Golfregels kort uitgelegd 2019' hebt u altijd alle regels bij de hand. Gemakkelijk te begrijpen, gericht op praktische situaties en met talrijke illustraties. Bovendien bieden de eerste pagina's van het boek een overzicht van de belangrijkste regelwijzigingen om snel een totaalbeeld te krijgen en zo te profiteren van alle nieuwe ontwijkprocedures.

- Wereldwijde bestseller in meer dan 20 talen
- Meer dan 2 miljoen verkochte exemplaren
- Aanbevolen door golffederaties

De regelgids voor gebruik in de baan: 'Golfregels kort uitgelegd 2019', door Yves C. Ton-That, ISBN 978-3-906852-23-2, 52 pagina's met 180+ illustraties in kleur, ringband, EUR 16.95, Artigo Publishing International

Bestel nu

iGolfrules (in het Engels)

Ook verkrijgbaar als iPhone-app. iGolfrules van Expert Golf geeft u binnen enkele seconden het antwoord op al uw regelvragen: Met hooguit drie keer klikken vindt u de oplossing. U heeft altijd een virtuele scheidsrechter bij de hand die u helpt de regels in uw voordeel toe te passen en alle mogelijke ontwijkregels toe te passen. Aanbevolen door Apple.

Download van de App Store (in het Engels)

Ook als videosamenvatting

We hebben de 20 meest relevante regelwijzigingen voor 2019 samengevat in een video. Yves C. Ton-That, scheidsrechter en auteur van de bestseller 'Golfregels kort uitgelegd', leidt u door de nieuwe regels en legt alle wijzigingen op een begrijpelijke manier in het Engels uit. Veel plezier!

Bekijk de video

Regeloverzicht

Alle belangrijke regelwijzigingen zijn samengevat in dit overzicht van vijf pagina's. Golfclubs kunnen het overzicht afdrukken en op hun mededelingenbord prikken. De pdf is ook geschikt voor publicatie op de website van de club of verspreiding in een nieuwsbrief. Deze kan gratis worden gebruikt op voorwaarde dat de pdf niet wordt ingekort of gewijzigd.

Download de pdf

Presentatie voor regellessen

Is uw golfclub van plan om een informatieavond te organiseren over de nieuwe golfregels? Dan zal onze PowerPoint-presentatie u zeker bevallen. De 25 belangrijkste regelwijzigingen worden op een begrijpelijke manier uitgelegd op 75 afzonderlijke, uitgebreid geïllustreerde pagina's. Zo wordt het geven van regellessen uiterst eenvoudig.

Test de demoversie

Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen.  Mehr Informationen
einverstanden